اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدحسن وحدتی شبیری

حقوق خصوصی رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی - دانشیار

razaviac.razavi.ir/
yfarhadatyahoo.com

سردبیر

رضا اکبریان

فلسفه و کلام استاد دانشگاه تربیت مدرس

dr.r.akbarianatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

غلامحسین ابراهیمی دینانی

فلسفه و کلام استاد دانشگاه تهران

razaviunmagatgmail.com

سیدمرتضی حسینی شاهرودی

فلسفه و کلام استاد دانشگاه فردوسی مشهد

shahrudiatum.ac.ir

علیرضا کهنسال

فلسفه و کلام دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

kohansal-aatum.ac.ir

طوبی کرمانی

فلسفه اسلامی استاد دانشگاه تهران

ftis.ut.ac.ir/~kermani
kermaniatut.ac.ir

عبدالحسین خسروپناه

فلسفه اسلامی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

fa.wikipedia.org/wiki/
khosropanahdezfuliatgmail.com

غلامرضا اعوانی

فلسفه اسلامی استاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

aaaatgmail.com

حمیدرضا آیت اللهی

فلسفه اسلامی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

ayatatgmail.com

علی حقی

فلسفه اسلامی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

haghi2012atgmail.com