اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدحسن وحدتی شبیری

حقوق خصوصی رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی - دانشیار

razaviac.razavi.ir/
yfarhadyahoo.com

سردبیر

رضا اکبریان

فلسفه و کلام استاد دانشگاه تربیت مدرس

dr.r.akbariangmail.com

اعضای هیات تحریریه

غلامحسین ابراهیمی دینانی

فلسفه و کلام استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

razaviunmaggmail.com

سیدمرتضی حسینی شاهرودی

فلسفه و کلام استاد دانشگاه فردوسی مشهد

shahrudium.ac.ir

طوبی کرمانی

فلسفه اسلامی استاد دانشگاه تهران

ftis.ut.ac.ir/~kermani
kermaniut.ac.ir

علیرضا کهنسال

فلسفه و کلام دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

kohansal-aum.ac.ir

عبدالحسین خسروپناه

فلسفه اسلامی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

fa.wikipedia.org/wiki/
khosropanahdezfuligmail.com

غلامرضا اعوانی

فلسفه اسلامی استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

aaagmail.com

حمیدرضا آیت اللهی

فلسفه اسلامی استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ayatgmail.com

علی حقی

فلسفه اسلامی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

haghi2012gmail.com

جانشین سردبیر

داوود حیدری

فلسفه استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

dheidari4gmail.com