نویسنده = ���������� ���������� ������������
مطالعۀ تطبیقی عقل اول و وجود منبسط در حکمت مشاء و عرفان

دوره 12، شماره 20، خرداد 1396، صفحه 47-68

سیدعلی حسینی شریف؛ غلامعلی مقدم


مخلوق اوّل در روایات و دو مواجهۀ متفاوت

دوره 11، شماره 18، خرداد 1395، صفحه 77-101

سیدعلی حسینی شریف؛ غلامعلی مقدم