نویسنده = ���������� �������������� ����������������������
تعداد مقالات: 1
1. وجوه اشتراک و شباهت در دیدگاه‌های معرفت‌شناختی ملاصدرا و هوسرل

دوره 8، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-64

علی حقی؛ سیدمحمدامین مداین شیشوان