نویسنده = �������������� ���� ������������
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ سعادت و سیاست از دیدگاه فارابی

دوره 7، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 107-120

اعلی تورانی؛ سیده نرجس عمرانیان؛ ام البنین مرتضوی