نویسنده = سیدمرتضی حسینی شاهرودی
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی گفتمان امکان یا امتناع شناخت خدا

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-64

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ فرزانه رنجبرزاده


2. بررسی درستی انتساب تناسخ به سهروردی و زکریای رازی با تکیه بر آثار

دوره 9، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-21

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ امیر راستین