اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 90
تعداد پذیرش 3
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 44
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 23

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 3 %