اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 52
تعداد پذیرش 0
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 21
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 9

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 0 %