تعداد مقالات: 57
1. بررسی تحلیلی دیدگاه ملاصدرا دربارۀ لوح محفوظ و لوح محو و اثبات با رویکرد فلسفی

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-24

محمدعلی وطن‌دوست؛ سیدمرتضی حسینی


2. بررسی معرفت‌شناسی اخلاق در دیدگاه فارابی

دوره 13، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-24

حسین احمدی؛ حسن محیطی


3. بررسی رابطۀ نفس و قوا از منظر ابن سینا

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-22

سیدعابدین بزرگی


4. فهم و اثبات بساطت حق‌تعالی در پرتو قیومیت الهی از دیدگاه ملاصدرا

دوره 12، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-24

عظیمه پورافغان؛ علیرضا کهنسال؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


5. چالش‌های انگارۀ «علم بلامعلوم»در تبیین کیفیت علم قبل‌الایجاد

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-28

محمدرضا ارشادی نیا


7. ماهیتِ ماهیت لابشرط مقسمی (مطالعه و نقد تطبیقی در اصول و فلسفه)

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-44

سیدمحمد موسوی؛ غلامعلی مقدم


10. اسفار اربعه از منظر رفیعی قزوینی و جوادی آملی

دوره 12، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-44

عبدالحسین خسروپناه؛ رضا حصاری


11. مبانی فلسفی صدرالمتألهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-46

روح الله زینلی؛ علیرضا نجف زاده تربتی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


12. تبیین و بررسی ادراک حسی از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-44

جواد پارسایی؛ سیدمحمد موسوی بایگی


13. تبیین شاخصه‌های علم از نگاه قاضی سعید قمی

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-66

زهرا توکلی؛ مجید صادقی حسن‌آبادی؛ جعفر شانظری


14. اصالت وجود؛ مسئله‌ای بدیهی یا نظری؟

دوره 13، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-70

سردار دکامی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان


15. نقد و بررسی گفتمان امکان یا امتناع شناخت خدا

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-64

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ فرزانه رنجبرزاده


16. ارزیابی نقدهای علامه سمنانی بر تقریر آقاعلی مدرس در اصالت وجود

دوره 12، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 45-66

محمد خسروی فارسانی؛ مهدی امام جمعه؛ علی ارشدریاحی


17. مطالعۀ تطبیقی عقل اول و وجود منبسط در حکمت مشاء و عرفان

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-68

سیدعلی حسینی شریف؛ غلامعلی مقدم


18. انحاء ادراک کلی مبتنی بر علم‌النفس صدرایی

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-64

مرتضی طباطبائیان نیم آورد؛ نفیسه اهل سرمدی


19. بررسی نظریۀ «علم الهی» در اندیشۀ شیخ اشراق و پل تیلیخ

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-84

محمدحسین کیانی؛ فاطمه خفری


20. بررسی مفهوم «من» و آگاهی از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب‌شناسی

دوره 13، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-92

زهره سلحشور سفیدسنگی؛ محمدکاظم علمی سولا؛ علیرضا کهنسال؛ علی مقیمی


21. نقش خیال در تجسم اعمال از دیدگاه ابن عربی

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-86

سید صدرالدین طاهری موسوی؛ مهدی صفائی اصل


22. تفسیر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و کاربرد معرفت‌شناختی ماهیت از نگاه صدرا

دوره 12، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-92

حسین غفاری؛ سیدمحمد مظفری؛ عزیزالله فیاض صابری


23. مبانی فلسفی ـ حِکمی صنعت (با تأکید بر آرای فلاسفۀ اسلامی)

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-96

احمد شه گلی؛ عسکر دیرباز؛ عبدالحسین خسروپناه


24. تطور تاریخی چیستی مشهورات نزد منطق‌دانان مسلمان

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-86

مهناز امیرخانی؛ زینب برخورداری؛ سیده ملیحه پورصالح امیری


25. بررسی انسجام برهان فصل و وصل با نظام حکمت مشاء

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 85-108

بهزاد پروازمنش؛ حسین غفاری