دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالب عمومی

فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


فرم تعهدنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


(تصویر پروانه انتشار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401


(تصویر رتبه علمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401


مقاله پژوهشی

سبزواری‌‎نکوهی در نقاب سبزواری‌پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.30513/ipd.2023.5422.1460

محمدرضا ارشادی نیا


بازتقریر موضع تشکیک نسبت به موضوع فلسفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.30513/ipd.2023.4813.1407

غلامعلی مقدم