دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تاثیر مبنای حکمی وحدت نفس و بدن بر فتوای فقهی مالکیت نفس بر بدن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

10.30513/ipd.2020.1060

غلامعلی مقدم؛ محمد مهدی یزدانی


2. روایات خلقت نوری و موضع سه حکیم بزرگ: صدرالمتألهین، فیض کاشانی و علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.30513/ipd.2020.1062

سیده زهرا موسوی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ محمد علی وطن دوست


مطالب عمومی

3. فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


4. فرم تعهدنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399