دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالب عمومی

1. فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


2. فرم تعهدنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


مقاله پژوهشی

3. باز نگری در تمایز فلسفه اسلامی و عرفان نظری به مثابه علم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400

10.30513/ipd.2022.3231.1269

غلامعلی مقدم


4. تحلیل و مقایسه دو رهیافت متفاوت صدرالمتالهین در توجیه فلسفی سریان علم به اجسام مادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.30513/ipd.2022.3458.1287

محمد هادی کمالی؛ جهانگیر مسعودی؛ سیدحسین سیدموسوی


5. تحلیل و بررسی چالش‌ها و راه حل‌های مسئله «خطای حسی» در حکمت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.30513/ipd.2021.3112.1261

جواد پارسایی؛ محمد مهدی گرجیان؛ حسن عبدی