دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالب عمومی

فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


فرم تعهدنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


(تصویر پروانه انتشار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401


(تصویر رتبه علمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401


مقاله پژوهشی

سبزواری‌‎نکوهی در نقاب سبزواری‌پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.30513/ipd.2023.5422.1460

محمدرضا ارشادی نیا


بازتقریر موضع تشکیک نسبت به موضوع فلسفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.30513/ipd.2023.4813.1407

غلامعلی مقدم


بررسی مقایسه ای آراء علامه طباطبائی و نظریات خودگرایانه در اخلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1403

10.30513/ipd.2024.5734.1491

حمید حسنی؛ دنیا حمیدی


اعتبارسنجی و تحلیل حدیث «أبیتُ عند ربّی یُطعِمُنی ویَسقینی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1403

10.30513/ipd.2024.5408.1459

رامین گلمکانی؛ سید علی دلبری؛ سید وهاب تقوی


تبیین کرامت انسان بر پایه انسانشناسی فیلسوفان مسلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1403

10.30513/ipd.2024.5815.1498

سید عبدالرئوف افضلی


تطبیق شکل‌گیری علم حضوری یقینی در آثار فلسفی ملاصدرا و تفاسیر الصافی و المیزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1403

10.30513/ipd.2024.5608.1478

معصومه السادات ساری عارفی؛ علیرضا کهنسال


بررسی تطبیقی زیبایی در فلسفه فلوطین و ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1403

10.30513/ipd.2024.5723.1489

محمود صیدی؛ حسین زمانیها


«معرفت حضوری به خودآگاهی» و خطاناپذیری آن (از منظر فیلسوفان مسلمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1403

10.30513/ipd.2024.5217.1443

میثم عزیزیان مصلح؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


بررسی حد نصاب اخلاقی از منظر شهید مطهری با تکیه بر واقعیت اخلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1403

10.30513/ipd.2024.5867.1503

حسین احمدی


علمی ترویجی

بررسی تطبیقی گستره دلالی براهین جهان شناختی و برهان صدیقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1403

10.30513/ipd.2024.5590.1474

علی افتخاری؛ محمد ملکی؛ محمد کیوانفر