دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تاثیر مبنای حکمی وحدت نفس و بدن بر فتوای فقهی مالکیت نفس بر بدن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

10.30513/ipd.2020.1060

غلامعلی مقدم؛ محمد مهدی یزدانی


2. تحلیل و برّرسی دیدگاه حکیم سبزواری نسبت به موضع ملّاصدرا دربارۀ مجرای قاعدۀ الواحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.30513/ipd.2020.1061

محمدرضا گرگین؛ رضا حصاری


3. روایات خلقت نوری و موضع سه حکیم بزرگ: صدرالمتألهین، فیض کاشانی و علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.30513/ipd.2020.1062

سیده زهرا موسوی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ محمد علی وطن دوست


مطالب عمومی

4. فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

22034/ipd.2020.1109


5. فرم تعهدنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

22034/ipd.2020.1110