دوره و شماره: دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-280 
3. تبیین شاخصه‌های علم از نگاه قاضی سعید قمی

صفحه 45-66

زهرا توکلی؛ مجید صادقی حسن‌آبادی؛ جعفر شانظری


6. تحلیل انتقادی برهان صدیقین ملاصدرا بر مبنای دو رویکرد

صفحه 109-128

علی ارشد ریاحی؛ مجید صادقی حسن‌آبادی؛ ربابه جلیلی بهابادی