نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل نظریۀ خواجه نصیرالدین طوسی در عقیدۀ بداء

دوره 12، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 93-116

رسول محمدجعفری؛ وحید داوری چهارده