داوران

آمار داوران نشریه(سال 1398)

عنوان

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

رتبه علمی

شهر

سمت / سازمان

دکتر

قاسم

ابراهیمی پور

دکتری

استاد

قم

گروه دانش اجتماعی مسلمین، عضو هیات علمی مو سسه پژوهشی امام خمینی ره. قم.

دکتر

محمدرضا

ارشادی نیا

دکتری

دانشیار

سبزوار

عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری/ گروه فلسفه و کلام اسلامی

دکتر

جواد

ایروانی

دکتری

دانشیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

مصطفی

اسفندیاری

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

رضا

اکبریان

دکتری

استاد

تهران

استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر

حوران

اکبرزاده

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه علامه طباطبایی

آقای

محمدامین

انسان

دکتری

سایر

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

فردین

جمشیدی مهر

دکتری

استادیار

گلستان

استادیار دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی دانشگاه گنبد کاووس

دکتر

عباس

جوارشکیان

دکتری

استاد

مشهد

استاد گروه فلسفه  و  حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی

دکتر

داود

حیدری

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

سیدمرتضی

حسینی شاهرودی

دکتری

استاد

مشهد

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

سیدعلی

حسینی شریف

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

علی

حقی

دکتری

دانشیار

مشهد

گروه فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

مجید

حمیدزاده

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه تهران

دکتر

مجتبی

درایتی

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه تهران

دکتر

علی

رضایی تهرانی

دکتری

سایر

مشهد

دفتر تبلیغات اسلامی

دکتر

روح اله

زینلی

دکتری

استادیار

سبزوار

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزورای

دکتر

علی

ستاری

دکتری

استادیار

تهران

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهراء

دکتر

غلامعباس

سعیدی

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

احمد

شه گلی

دکتری

استادیار

تهران

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

دکتر

محمود

صیدی

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه شاهد

دکتر

سیدعلی

طالقانی

دکتری

استادیار

قم

استادیار گروه فلسفه و کلام، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، قم، ایران

دکتر

مهدی

طاهری

دکتری

استادیار

مشهد

دفتر تبلیغات اسلامی

دکتر

سیدمجید

ظهیری

دکتری

استادیار

مشهد

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دکتر

محمداسحاق

عارفی شیرداغ

دکتری

سایر

مشهد

 جامعه المطفی العالمیه
 دکتر

حسن

عباسی حسین آبادی

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه پیام نور

دکتر

حسین

غفاری

دکتری

دانشیار

تهران

استاد/دانشگاه تهران

دکتر

محمدمهدی

کمالی

دکتری

مربی

مشهد

بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

دکتر

علیرضا

کهنسال

دکتری

دانشیار

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

آقای

رامین

گلمکانی

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

علی

لطیفی

دکتری

استادیار

قم

عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر

سیدمحمود

مرویان حسینی

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

جهانگیر

مسعودی

دکتری

دانشیار

مشهد

دانشیار دانشگاه فردوسی

دکتر

غلامعلی

مقدم

دکتری

استادیار

مشهد

هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

آقای

سیدمحمد

موسوی بایگی

دکتری

دانشیار

مشهد

عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

مصطفی

مومنی

دکتری

استادیار

مشهد

دفتر تبلیغات اسلامی

دکتر

محمدعلی

وطن دوست

دکتری

استادیار

مشهد

استادیار گروه فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد

 

 آمار داوران نشریه(سال 1397)

عنوان

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

رتبه علمی

شهر

سمت / سازمان

دکتر

قاسم

ابراهیمی پور

دکتری

استاد

قم

گروه دانش اجتماعی مسلمین، عضو هیات علمی مو سسه پژوهشی امام خمینی ره. قم.

دکتر

محمدرضا

ارشادی نیا

دکتری

دانشیار

سبزوار

عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری/ گروه فلسفه و کلام اسلامی

دکتر

جواد

ایروانی

دکتری

دانشیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

مصطفی

اسفندیاری

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

رضا

اکبریان

دکتری

استاد

تهران

استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر

حوران

اکبرزاده

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه علامه طباطبایی

آقای

محمدامین

انسان

دکتری

سایر

مشهد

مدیراجرایی نشریات علمی

دکتر

فردین

جمشیدی مهر

دکتری

استادیار

گلستان

استادیار دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی دانشگاه گنبد کاووس

دکتر

عباس

جوارشکیان

دکتری

استاد

مشهد

استاد گروه فلسفه  و  حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی

دکتر

داود

حیدری

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

سیدمرتضی

حسینی شاهرودی

دکتری

استاد

مشهد

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

سیدعلی

حسینی شریف

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

علی

حقی

دکتری

دانشیار

مشهد

گروه فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

مجید

حمیدزاده

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه تهران

دکتر

مجتبی

درایتی

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه تهران

دکتر

علی

رضایی تهرانی

دکتری

سایر

مشهد

دفتر تبلیغات اسلامی

دکتر

روح اله

زینلی

دکتری

استادیار

سبزوار

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزورای

دکتر

علی

ستاری

دکتری

استادیار

تهران

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهراء

دکتر

غلامعباس

سعیدی

دکتری

استادیار

مشهد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

احمد

شه گلی

دکتری

استادیار

تهران

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

دکتر

محمود

صیدی

دکتری

استادیار

تهران

دانشگاه شاهد

دکتر

سیدعلی

طالقانی

دکتری

استادیار

قم

استادیار گروه فلسفه و کلام، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، قم، ایران

دکتر

مهدی

طاهری

دکتری

استادیار

مشهد

دفتر تبلیغات اسلامی

دکتر

سیدمجید

ظهیری

دکتری

استادیار

مشهد

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی