اهداف و چشم انداز

گروه هدف نشریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ، دانشجویان مقطع دکتری، اساتید و اعضای هیئت علمی می باشد

اهداف بلند مدت نشریه
الف: ارتقای سطح دانش صاحبنظران، کارشناسان، و علاقه مندان.
ب: معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل اندیشه.
ج: ایجاد زمینه همکاری بیشتر بین پژوهشگران داخل و خارج کشور.
د: طرح مسائل علمی نو و کسترش مرزهای دانش.
ه: ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در جامعه.
و: انتشار و انتقال یافته های علمی مراکز آموزشی و پژوهشی، به ویژه یافته های اساتید، دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا.
ز: کمک به مساله یابی و حل مسائل علمی، در ارتباط با تنگناهای پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور.

 موضوعات مورد نظر نشریه

1. آموزه های فلسفه اسلامی

2. فلسفه تطبیقی

3. فلسفه و عرفان اسلامی

4. فلسفه و تفسیر قرآن

5. فلسفه و اخلاق اسلامی