تعداد دوره‌ها: 17

تعداد شماره‌ها: 28

تعداد مقالات: 229

تعداد مقالات ارسال شده: 470

تعداد مقالات پذیرفته شده: 57

تعداد مقالات رد شده: 357

درصد پذیرش: 12

تعداد مشاهده مقاله: 31,601

این نشریه مقالات پژوهشی را چاپ می نماید.

(تصویر پروانه انتشار) (تصویر رتبه علمی)

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.

هزینه های جاری نشریه، توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی تأمین می شود.

راهنمای ثبت نام نویسندگان در سامانه در لینک زیر http://fa.help.ju.sinaweb.net/hlp_222.html


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم) رتبه سال 1400(ب- 737امتیاز)

توالی انتشار                    دو فصلنامه/ چاپی / الکترونیکی غیر برخط

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  رایگان-آزاد (تمام متن)

هزینه چاپ مقاله            نویسندگان محترم می بایست مبلغ 1000000ریال  برای ارسال مقاله به داوری  و  مبلغ 7000000 ریال در مرحله چاپ مقاله پرداخت نمایند.

همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور   و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 17، شماره 30، شهریور 1401، صفحه 1-330 

نقد نفی قاعده ضرورت در فلسفه کانت و الهیات پساکانتی از منظر فلسفه اسلامی

صفحه 51-77

10.30513/ipd.2023.3591.1306

یحیی بوذری‌نژاد؛ حمید پارسانیا؛ فاطمه رفیعی آتانی (نویسنده مسئول)


نقادی نظریه فخر رازی در اثبات خلأ

صفحه 191-206

10.30513/ipd.2023.3985.1337

محمود صیدی (نویسنده مسئول)؛ محمدرضا فرهمندکیا


مداقه‌ای در مبنای اصالت وجود

صفحه 279-300

10.30513/ipd.2023.3627.1308

محمد نجاتی؛ مصطفی مؤمنی (نویسنده مسئول)؛ یاسر سالاری؛ فاروق طولی


ابر واژگان

نشریات مرتبط