اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدحسن وحدتی شبیری

حقوق خصوصی رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی - دانشیار دانشگاه قم

razaviac.razavi.ir/
yfarhadyahoo.com

سردبیر

رضا اکبریان

فلسفه و کلام استاد دانشگاه تربیت مدرس

dr.r.akbariangmail.com

اعضای هیات تحریریه

غلامحسین ابراهیمی دینانی

فلسفه و کلام استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

razaviunmaggmail.com

رضا اکبریان

استاد دانشگاه تربیت مدرس

dr.r.akbariangmail.com

سیدمرتضی حسینی شاهرودی

فلسفه و کلام استاد دانشگاه فردوسی مشهد

shahrudium.ac.ir

علیرضا کهنسال

فلسفه و کلام دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

kohansal-aum.ac.ir

عبدالحسین خسروپناه

فلسفه اسلامی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

fa.wikipedia.org/wiki/
khosropanahdezfuligmail.com

غلامرضا اعوانی

فلسفه اسلامی استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

aaagmail.com

حمیدرضا آیت اللهی

فلسفه اسلامی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

ayatgmail.com

علی حقی

فلسفه اسلامی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

haghi2012gmail.com

سیدمحمد موسوی بایگی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

mmusawygmail.com

جانشین سردبیر

مصطفی اسفندیاری

فلسفه و کلام اسلامی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

rahigh504gmail.com

کارشناس نشریه

محمد رضا شیخ حافظ

کارشناس نشریه

razaviunmaggmail.com