نویسنده = �������������� ���������������������
تعداد مقالات: 1
1. توحید افعالی و رابطۀ آن با فعل اختیاری انسان

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 75-98

حسین غفاری؛ مریم‌سادات زیارتی