فرم تعهدنامه

مطالب عمومی

چکیده

 
گواهی و تعهد می‌نمایم که
            این مقاله قبلاً در هیچ نشریه‌ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است
            این مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامه خانواده‌پژوهی ارسال شده است و تا هنگام پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی فصلنامه، مقاله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد.
            در جریان اجرای این تحقیق و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخلاق حرفه‌ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنی‌ها، سازمانها و نهادها و نیز مولفین و مصنفین رعایت شده است.
            این مقاله در نتیجه فعالیتهای تحقیقاتی اینجانب و همکارانی که به ترتیب در زیر قید می شوند، تهیه و تحریر شده است و حقوق کلیه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته‌اند رعایت شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Commitment form

چکیده [English]

I testify and pledge that
This article has not previously been published in any domestic or foreign journals
This article has been sent to the Family Research Quarterly for review and publication only, and the article will not be submitted to another journal until the review and review of the article is completed and the final opinion of the quarterly is announced.
During the implementation of this research and the preparation of the article, all national laws and principles of professional ethics related to the subject of the research, including the rights of subjects, organizations and institutions, as well as authors and authors have been observed.
This article has been prepared and written as a result of the research activities of me and my colleagues, which are listed below, and the rights of all those who have somehow participated and cooperated in the implementation of this research have been observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commitment form