نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ماهیت نشانه از منظر سوسور و فارابی

دوره 15، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 157-170

ندا راه بار؛ مهدی خبازی کناری