تحلیل ماهیت نشانه از منظر سوسور و فارابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه مازندران . پزوهشگر فلسفه و زبان . مدرس

2 دانشیار رشته فلسفه های جدید و معاصر غرب . ریاست معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران

چکیده

نشانه شناسی بخش مهمی از مطالعات جدی سوسور در حوزه زبان شناسی است. از نظر سوسور، ماهیت نشانه به دو بخش دال و مدلول تقسیم می شود. درتلقی متعارف، دال امری بیرون از ذهن و مدلول امری درون ذهنی است. اما سوسور به تبعیت از کانت، دیدگاه متعارف را به چالش کشیده و خاستگاه تکوین هر یک را منطوی در ذهن می داند. در سنت فلسفه اسلامی، فارابی نخستین فیلسوفِ زبانی است که به ساختار همزمانی زبان صرف نظر از وجه تاریخی آن توجه می کند. وی با بکارگیری مفهوم لفظ و معقول، ضمن قراردادی خواندن روابط میان آن ها، خوانشی سوبژکتیویستی از تحلیل ماهیت نشانه ارایه می دهد. مقاله حاضر دو هدف دارد: نخست، دیدگاه سوسور و فارابی در باب ماهیت نشانه بررسی خواهد شد. دوم، دیدگاه فارابی نسبت به لفظ و معقول و چگونگی روابط میان آن ها در نسبت با دال و مدلول سوسور واکاوی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Nature of Sign from the Perspective of Saussure and Farabi

نویسندگان [English]

  • Neda Rāhbār 1
  • Mahdi Khabazi Kenari 2
1 MA of Philosophy & Islamic Theology
2 Associate professor at the University of Mazandaran
چکیده [English]

Semiotics is an important part of Saussure’s serious studies in the field of linguistics. According to Saussure, the nature of the sign is divided into signifier and signified. In the common sense, the signifier is something outside the mind and the signified is something inside the mind. Saussure, however, following Kant, challenges the customary view and considers the origin of the production of them enclosing in mind. In the tradition of Islamic philosophy, Farabi is the first linguistic philosopher to pay attention to the contemporaneous structure of language, regardless of its historical aspect. Using the concept of word and reason, while reading the relations between them conventionally, he offers a subjectivist reading of the analysis of the nature of signs. The present article has two purposes: 1st, Saussure and Farabi’s views on the nature of the sign will be examined. 2nd , Farabi’s view of the letter and reasonable and how they relate to Saussure’s signified will be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farabi
  • Saussure
  • Signified
  • Letter and reasonable