نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقادی نظریۀ فخر رازی در مورد جوهر فرد

دوره 13، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-112

محمود صیدی؛ مجید ضیائی قهنویه