نویسنده = ������������ ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقادی «نظریۀ بداء بر پایۀ باور به هیولی»

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-126

محمدمهدی منتصری؛ احد فرامرز قراملکی