نویسنده = ������������ ���������������� ������
تحلیل انتقادی «نظریۀ بداء بر پایۀ باور به هیولی»

دوره 13، شماره 22، خرداد 1397، صفحه 109-126

محمدمهدی منتصری؛ احد فرامرز قراملکی


امامت؛ روش‌شناختی و چیستی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1381، صفحه 118-155

احد فرامرز قراملکی