نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اتحاد عاقل و معقول در منظر ابن سینا و صدرالمتألهین

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-148

جلیل محمدی خانقاه؛ عبدالله نصری