نویسنده = ������������ (�������������� ����������)�� ��������������
تحلیل و مقایسه دو رهیافت متفاوت صدرالمتألهین در توجیه فلسفی سریان علم به اجسام مادی

دوره 17، شماره 30، شهریور 1401، صفحه 207-232

10.30513/ipd.2022.3458.1287

محمدهادی کمالی؛ جهانگیر مسعودی (نویسنده مسئول)؛ سیدحسین سیدموسوی