نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نقدهای علامه سمنانی بر تقریر آقاعلی مدرس در اصالت وجود

دوره 12، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 45-66

محمد خسروی فارسانی؛ مهدی امام جمعه؛ علی ارشدریاحی