نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. عقل نظری و عقل عملی

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 97-110

محمداسحاق عارفی؛ حسین غفاری؛ عزیزالله فیاض صابری