نویسنده = �������������� ��������������������
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی مفهوم طبیعت در فلسفه سهروردی در پرتو نقد صورت نوعیه

دوره 15، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-132

سیدمحمدعلی دیباجی؛ علی اکبر ناسخیان