نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مبانی فلسفی ـ حِکمی صنعت (با تأکید بر آرای فلاسفۀ اسلامی)

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-96

احمد شه گلی؛ عسکر دیرباز؛ عبدالحسین خسروپناه


2. تحلیل مبادی تصوری و تصدیقی مسئلۀ ارتباط نفس با بدن

دوره 6، شماره 9، پاییز و زمستان 1389، صفحه 55-75

عسکر دیرباز؛ احمد شه گلی