نویسنده = نفیسه اهل سرمدی
تعداد مقالات: 1
1. انحاء ادراک کلی مبتنی بر علم‌النفس صدرایی

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-64

مرتضی طباطبائیان نیم آورد؛ نفیسه اهل سرمدی