انحاء ادراک کلی مبتنی بر علم‌النفس صدرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

صدرالمتألهین فیلسوفی است که در باب «کلی»، نحوه و شرایط ادراک آن، نظریات بدیعی دارد که مبتنی بر امور زیر است: اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری و مُثُل افلاطونی. او در باب ادراک کلی از تعبیر «مشاهده از دور» استفاده می‌کند که این تعبیر با عنایت به عبارات خود او دو تفسیر دارد و البته شاید فقط یکی از این دو تفسیر را بتوان رأی نهایی او در مسئله دانست. نحوۀ ادراک کلی و شرایط این ادراک نیز در آثار او بیان‌های متفاوتی دارند. نگارنده با نظر به مبانی صدرا در این باره، سعی در جمع این عبارات مختلف دارد و معتقد است که ادراک کلی در فلسفۀ صدرایی امر ذومراتبی شامل موارد زیر است: ادراک کلی سعی، ادراک کلی مفهومیِ منزه از تخیل، ادراک کلی
 مفهومی به کمک تخیل و ادراک صورت خیالی قابل صدق بر کثیرین.

کلیدواژه‌ها