نویسنده = ����������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آرای ابن سینا بر فلسفۀ اروپا در قرون وسطی

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 3-23

علی‌رضا آزاد؛ تکتم آزاد؛ اعظم رحمت‌آبادی