نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی نظرگاه سهروردی در باب تناسخ بر پایۀ متن حکمة الاشراق

دوره 10، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 27-46

رضا رضازاده؛ زهرا جمشیدی؛ مجید ضیائی قهنویه