نویسنده = ��������������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تأملی در روش‌شناسی فهم در فلسفۀ صدرالمتألهین

دوره 10، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 117-136

پروین نبیان؛ محبوبه پهلوانی‌نژاد