نویسنده = �������������� ������
نسبت نجات و حقانیت از نظر ملاصدرا و جان هیک

دوره 8، شماره 12، خرداد 1392، صفحه 27-46

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ علی زنگوئی؛ علی اشرف امامی؛ عباس جوارشکیان