نسبت نجات و حقانیت از نظر ملاصدرا و جان هیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی

چکیده

جان‌هیک،[1] پژوهشگر انگلیسی در حوزة فلسفة دین، نخستین نظریه‌پردازی است که عقیدة انحصارگرایی را باطل دانست و معتقد به تکثر در حقانیت و نجات همة ادیان شد. از طرف دیگر، صدرالدین شیرازی گرچه در زمرة کثرت‌گرایان نیست، بر این باور است که اکثر مردمْ اهل نجات‌اند و تنها منکران معاند و جاهلان مقصر ـ‌که شمار اندکی از مردم را در بر می‌گیرند‍ـ رستگار نمی‌شوند. در این جستار ربط و نسبت حقانیت در نجات را از دیدگاه این دو دانشمند بررسی می‌کنیم.[1]. John Hick (1922-2012).

کلیدواژه‌ها