نویسنده = ������������������ �������� ��������
رابطۀ سعادت و سیاست از دیدگاه فارابی

دوره 7، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 107-120

اعلی تورانی؛ سیده نرجس عمرانیان؛ ام البنین مرتضوی