نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اصل تضاد در عالم از دیدگاه صدرا و هگل

دوره 16، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 211-235

10.30513/ipd.2021.1909.1188

محبوبه کریمی خوزانی؛ مهدی دهباشی؛ محمد رضا شمشیری