نویسنده = ���������� �������������� ������������
اصل تضاد در عالم از دیدگاه صدرا و هگل

دوره 16، شماره 28، تیر 1400، صفحه 211-235

10.30513/ipd.2021.1909.1188

محبوبه کریمی خوزانی؛ مهدی دهباشی؛ محمد رضا شمشیری