نویسنده = ������ �������������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مقارنه دیدگاه فیلسوفان و قرآن کریم در بحث زمان، دهر و سرمد

دوره 16، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 289-313

10.30513/ipd.2021.2150.1190

عبدالله میراحمدی؛ نرگس السادات روح الامین