نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. فرجام نفوس ناقصه از دیدگاه ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.30513/ipd.2021.2163.1194

زهرا کهریزی؛ عباسعلی منصوری؛ مجتبی بیگلری