نویسنده = �������� ������������ �������������������
تأثیر ابن رشد بر حیات فلسفی غرب در آستانه رنسانس

دوره 15، شماره 27، اسفند 1399، صفحه 235-254

10.30513/ipd.2021.1705.1151

سعید محمودپور؛ حبیب‌الله دانش شهرکی؛ سیداحمد فاضلی