نویسنده = ���������� ���������� (�������������� ����������)�� ����������
نقد نفی قاعده ضرورت در فلسفه کانت و الهیات پساکانتی از منظر فلسفه اسلامی

دوره 17، شماره 30، شهریور 1401، صفحه 51-77

10.30513/ipd.2023.3591.1306

یحیی بوذری‌نژاد؛ حمید پارسانیا؛ فاطمه رفیعی آتانی (نویسنده مسئول)