نویسنده = �������������������� ��������������
نقادی نظریه فخر رازی در اثبات خلأ

دوره 17، شماره 30، شهریور 1401، صفحه 191-206

10.30513/ipd.2023.3985.1337

محمود صیدی (نویسنده مسئول)؛ محمدرضا فرهمندکیا