نویسنده = ���������� ����������
مداقه‌ای در مبنای اصالت وجود

دوره 17، شماره 30، شهریور 1401، صفحه 279-300

10.30513/ipd.2023.3627.1308

محمد نجاتی؛ مصطفی مؤمنی (نویسنده مسئول)؛ یاسر سالاری؛ فاروق طولی