آلستون و معرفت‌شناسی تجربۀ دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر حوزه علمیه قم

چکیده

«تجربة دینی» یکی از مباحث مهم فلسفة دین معاصر است که رویکردهای متعددی نسبت به آن وجود دارد. توجیه باور دینی بر مبنای تجربة دینی یکی از این رویکردهاست که از آن به معرفت‌شناسی تجربة دینی تعبیر می‌شود. ویلیام آلستون، معرفت‌شناس و فیلسوف دین برجستة معاصر از پیشگامان و نظریه‌پردازان مهم در این عرصه می‌باشد.
بر همین اساس مقالة حاضر، دیدگاه آلستون را در دفاع از منزلت معرفتی تجربة دینی تبیین نموده و در ادامه مورد نقد و ارزیابی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها