دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، آبان 1388، صفحه 1-199