دوره و شماره: دوره 15، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-274 

مطالب عمومی

14. چکیده عربی

صفحه 251-259