بازتقریر موضع تشکیک نسبت به موضوع فلسفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

چکیده

مسائل علم از عوارض و احکام موضوع مختص به همان علم بحث می کند، تحفظ بر موضوع، حفظ بحث در حیطه عوارض و تعیین جایگاه مناسب هر مساله در ترتیب صناعی مباحث، از نقاط قوت علم و طرح مسائل علمی در متون آموزشی است، در متون تعلیمی رایج فلسفه، مساله تشکیک وجود معمولا در آغاز مباحث کتاب و در عداد احکام مصداقی وجود، مورد بحث قرار می گیرد و تقریر، ادله و اشکالات آن در همین موضع بحث می شود، اما با توجه به ماهیت و محتوای تشکیک، به نظر می رسد بهتر است بویژه در مقام آموزش، مباحث تشکیک را در ذیل مساله وحدت و کثرت تعبیه نمود، تا از رهگذر وحدت و کثرت که از احکام و عوارض وجود است، هم پیوند مناسب با موضوع فلسفه پیدا کند، هم جایگاه شایسته در مسائل فلسفه بدست آورد، و هم مباحث آن مرتبط با مباحث وحدت و کثرت به صورت منطقی تری ساماندهی شوند، در این مقاله به روش تحلیلی نشان دادیم که مباحث تشکیک وجود در ضمن مباحث وحدت و کثرت، ترتیب منطقی و تقریر فلسفی بهتری پیدا خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Re-interpretation of the Existence gradation regarding the subject of philosophy

نویسنده [English]

  • gholamali moghaddam
Razavi University of Islamic Sciences
چکیده [English]

Abstract

The Science issues discusses the rules of the subject specific to science, the unity of the subject and the determination of the appropriate position of each issue are considered to be one of the strengths of science in educational texts. In the common teaching texts of philosophy, the Issue of Existence gradation is usually discussed at the beginning of the topics of the book and in addition to the laws of existence, and its proofs and problems are mentioned in this position. According to the nature and content of the Existence gradation, it seems that it is better to put its topics under the issue of unity and plurality in education, so that through unity and plurality - which are among the rules and complications of existence - it finds a proper connection with the subject of philosophy, and get a proper place in the issues of philosophy. In this article, we have shown analytically that the topics of Existence gradation, along with the topics of unity and plurality, will find a better logical order and philosophical presentation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Existence gradation
  • position of Existence gradation
  • unity and plurality
  • arrangement of philosophy issues