گونه‌شناسی اسماء حق تعالی در دعای عرفه امام حسین و تطبیق آن با مباحث عرفانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف دانشگاه فرهنگیان

چکیده

یکی از عمیق‌ترین مباحث معرفت‌شناسی، بحث اسماءاللّٰه می‌باشد که ریشه و اساس بحث توحید و خداشناسی است و در دعای عرفه امام حسینu به بهترین شکل تبیین و ترسیم شده است.
این مقاله در صدد تبیین دیدگاه حضرت سیدالشهداu درباره کیفیت اتصاف اسماء حق تعالی در دعای عرفه است. از آنجا که مضامین دعای عرفه همخوانی بیشتری با مباحث عرفان نظری دارد، ابتدا مباحث عرفان نظری را پیرامون اسماء خدا و تقسیمات آن بیان نموده و سپس مطالبی را که سنخیت بیشتری با فقرات دعای عرفه دارد، مشخص نموده و در انتها انواع و اقسام اسماءاللّٰه (اسم جامع، امهات الاسماء، اسماء ذات، صفات و افعال، اسماء جلالیه و جمالیه و اسماء ثبوتیه و سلبیه) در دعای عرفه با رویکرد عرفانی مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of the Names of Allah Almighty in Du'a Arafeh and Reconciling It with the Gnostic Issues

نویسنده [English]

  • Sayyed Masoud Emrani
PhD in the Quran Sciences & Hadith
چکیده [English]

One of the deepest subjects in the epistemology is the subject of the names of Allah Almighty that it is the root and base of Tawhid (the Oneness of God) and knowledge of God. It is mentioned and interpreted by Du'a Arafeh of Imam Hussein (p.b.u.h) in a best form. This article attempts to present the opinion of Imam Hussein (p.b.u.h) about the quality of the characterization of the names of Allah Almighty in Du'a Arafeh. Because the content of Du'a Arafeh has more congruence with the issues of the theoretical gnosis (Irfan). At first, it has declared the subjects of the theoretical gnosis about the names of Allah Almighty and its types and then it has determined subjects which have more congruity with the parts of Du'a Arafeh. At the end, types and kinds of the names of Allah Almighty (the all-comprehensive name, the most famous and most frequent names, names relate to His essence -asma' al-dhat-, names relate to His attributes -asma' al-sifat-, names relate to actions -asma' al-af'al-, the names of beauty -Jamāl-, the names of majesty -jalāl-, the affirmative -thubutiyya- names and the negative -salbiyya- names and it has been studied with a gnostic approach in Du'a Arafeh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Hussein (p.b.u.h)
  • Du'a Arafeh
  • Types and kinds of the names of Allah Almighty
  • Theoretical gnosis