دوره و شماره: دوره 11، شماره 19، بهمن 1395، صفحه 1-168 
انحاء ادراک کلی مبتنی بر علم‌النفس صدرایی

صفحه 45-64

مرتضی طباطبائیان نیم آورد؛ نفیسه اهل سرمدی


تطور تاریخی چیستی مشهورات نزد منطق‌دانان مسلمان

صفحه 65-86

مهناز امیرخانی؛ زینب برخورداری؛ سیده ملیحه پورصالح امیری


بررسی و تحلیل دیدگاه ارسطو دربارۀ معرفت یقینی در فلسفۀ اولی

صفحه 87-110

حجت اله مرزانی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف اله نبوی


انسان و عمومیت خلافت الهی

صفحه 131-152

مصطفی میرزایی؛ حسین غفاری؛ محمدمهدی کمالی