هویت «بدن» از دیدگاه ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هویت بدن به جهت اینکه بدن یکی از طرفین مسئلۀ نفس و بدن در حکمت صدرایی است، علی‌القاعده باید نقش مهمی در تبیین نحوۀ رابطۀ نفس و بدن داشته باشد و شاید یکی از دلایل تفاسیر متعدد از نحوۀ ارتباط نفس و بدن
در حکمت متعالیه، عدم تمرکز بر مسئلۀ بدن در حکمت متعالیه باشد. با یک کار فلسفی از طریق تحلیل محتوای عبارات ملاصدرا می‌توان چندین عنوان و
به دنبال آن سه تصویر از بدن ارائه کرد. بدن، بدن محسوس، بدن اصلی، بدن نوری و روح بخاری عناوینی هستند که ملاصدرا از آن‌ها برای اشاره به هویت
یا هویات بدنی استفاده می‌کند، اما او در پسِ همۀ این عناوین، سه ماهیتِ متفاوت از بدن ترسیم می‌کند. یکی بدن محسوس که صرفاً جسم و ترکیبی از عناصر است؛ دیگری روح بخاری که به رغم لطافت وجودی، هنوز از موجودات عالم اجسام است و دیگری بدن اصلی یا نوری که از نوعی تجرد ضعیف برخوردار است و به همین جهت امکان ارتباط با هویات فیزیکی در آن فراهم شده است.

کلیدواژه‌ها