«دیدگاه ملاصدرا درباره رکن اول مبناگروی: تعداد گزاره های پایه»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه فلسفه اسلامی دانشگاه رازی

چکیده

یکی از مهم ترین نظریات معرفت شناسی در باب توجیه نظریه ی مبنا گروی است. هرچند این نظریه در سنت فلسفی اسلامی به نحو مستقل مورد بحث واقع نشده است اما در آثار فیلسوفان مسلمان از جمله ملاصدرا با زبان فلسفی خاص آن عصر که متفاوت با زبان معرفت شناسی معاصر است به آن پرداخته شده است.. در این مقاله بعد از طرح نظریه های مختلف در باب توجیه و بیان آراء فیلسوفان و متکلمان مسلمان در باب تعداد گزاره های پایه،دیدگاه ملاصدرا در باب گزاره های پایه بررسی شده است.
ملاصدرا تعداد بدیهیات را انحصاری و بر اساس تقسیم ثنائی نمی داند و معتقد است که بدیهیات اموری نیستند که کاملا و به صورت مطلق ثابت باشند.
ملاصدرا آنگاه که به صراحت به تعداد گزاره های بدیهی اشاره می کند، اقسام بدیهیات را همان شش قسم مشهور می داند؛ولی در حین بحث در مسائل مختلف از این اعتقاد خود عدول می کند .عدول او گاه به صورت افزایش تعداد بدیهیات است و گاه چنین است که تقسیم بندی جدیدی ارائه می کند که در آن برخی از این اقسام شش گانه تحت اقسام دیگر قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mulla Sadra’s View of the First Pillar of Foundationalism: The Number of Basic Statements

نویسنده [English]

  • Abbas Ali Mansouri
Assistant professor at Razi University of Kermanshah
چکیده [English]

One of the most important epistemological theories is about the justification of foundationalism theory. Although this theory has not been independently debated in the Islamic philosophical tradition, it has been dealt with in the works of Muslim philosophers, including Mulla Sadra, with the specific philosophical language of that era which is different from that of contemporary epistemology. In this article, after presenting various theories about the justification and expression of the opinions of Muslim philosophers and theologians on the number of basic propositions, Mulla Sadra’s view on basic propositions is examined. Mulla Sadra does not consider the number of axioms to be unique and dyadicly, and believes that axioms are not things that are absolutely and completely fixed. For example, he states that inherent and intuitive premise are relational principles, and vary according to the minds, times, and characteristics of the concept and affirmation. When Mulla Sadra explicitly refers to the number of self-evident propositions, he considers the types of axioms to be the six most famous ones, but he deviates from his beliefs when discussing various issues. His deviation is sometimes in the form of an increase in the number of axioms, and sometimes it offers a new division in which some of these six types fall under other types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemology
  • Justification
  • Foundationalism
  • Basic Statements
  • Axiomatic
  • Mulla Sadra